Kasutustingimused

Konto loomisel Reinaldi sõprade võrgustikuga Friend Family Club, nõustud Sa käesolevate kasutajatingimustega (“Tingimused”), mis on nii Kasutaja/Koostööpartneri, kui ka Veebilehe Pakkuja kahepoolne kokkulepe. Kõik teised tingimused, k.a Privaatsuspoliitika on osa käesolevast Tingimusest.

1. Mõisted

Friend Family Club (edaspidi “Võrgustik”) on interneti platvorm Reinaldi sõpradele ja tuttavatele erinevate toimingute tegemiseks, nagu lugemisõiguse taotlemiseks, fotode hindamiseks ja mälestuste kirjutamiseks läbi veebilehe www.reinaldudrasfamily.ee (edaspidi “Veebileht”). Veebileht esindab eraisiku Reinald Udras (edaspidi “Veebilehe Pakkuja”) huvesid, kelle asukohariigiks on Eesti ja kodu/asukohalinnaks Tallinn. Vastastikuste huvede kaitsmiseks on sellel veebilehel kehtestatud kasutustingimused.

Veebilehe kasutamisel on Sinu identiteediks “Kasutaja” käesolevate tingimuste suhtes. Lisaks, kasutades erinevaid võimalusi veebilehel, võib Sinu rolliks olla ka “Koostööpartner”. Käesolevate Tingimuste tähenduses loetakse Koostööpartnerit kasutajaandmete töötlejana. Selle kasutustingimuste eesmärk on säilitada kord siinsel veebilehel ja tagada poolte õigused ning turvalisuse.

2. Omand

2.1 Intellektuaalne omand: Kõik intellektuaalsesse omandisse kuuluv, sealhulgas Friend Family Club logo, Veebileht, selle sisu, tarkvara ja konseptsioon kuulub Veebilehe Pakkujale.

2.2 Omandikuuluvus teabele: Informatsioon, mida on esitatud Kasutaja poolt, et saada ligipääs Friend Family Club veebilehele ja selle kasutamiseks, kuulub Veebilehe Pakkujale ning võib olla kasutamiseks selleks, et pakkuda Võrgustikku ja informeerida Kasutajat Võrgustiku kohta.

2.3 Teabe vahetamine kolmandate isikute vahel: Vastavalt reeglitele, mida on kirjeldatud Privaatsuspoliitika lehel, ei ole Veebilehe Pakkujal kunagi õigus jagada Kasutajate ja/või Koostööpartnerite andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel, kui selleks on olemas vastav kahepoolne kokkulepe Veebilehe Pakkuja ning Kasutaja ja/või Koostööpartneri vahel.

3. Veebilehe kasutamine

3.1 Vanus: Võrgustiku kasutamiseks garanteerite, et olete vähemalt 18 (kaheksateistkümne) aastane ja seaduslikult suuteline sõlmima siduvaid kokkuleppeid või olete saanud ja suutnud esitada vanemate nõusoleku seda teha.

3.2 Õigus keelduda: Veebilehe Pakkuja jätab endale õiguse Võrgustiku kasutamist keelata või mis tahes Kasutaja/Koostööpartneri kontot igal ajal mingil põhjusel ilma Kasutajat/Koostööpartnerit sellest teavitamata.

3.3 Tingimus: Kasutustingimus hakkab kehtima niipea, kui Kasutaja/Koostööpartner registreerub konto Veebilehele ja jätkab selle kasutamist seni, kuni see on olemas.

3.4 Lõpetamine: Kumbki pool võib käesoleva lepingu igal ajal ja mis tahes põhjusel lõpetada, teatades sellest teisele poolele. Veebilehe pakkuja võib Veebilehe kasutamise peatada igal ajal, põhjusel või ilma. Pärast lõpetamist võib teenuseosutaja lõplikult kustutada vastava juurdepääsu konto ja kõik sellega seotud andmed, sealhulgas juhul, kui kasutate teenust Teenus korraldajaks, vastava kontoga seotud kasutajaandmeid. Kui seda 12 kuud ei kasutata, jätab veebilehe pakkuja endale õiguse käsitleda juurdepääsu kontot selle juurdepääsukonto ja kõigi sellega seotud andmete mitteaktiivse ja püsiva kustutamisega.

4. Õigused ja kohustused

4.1 Kättesaadavuse kohustus: Veebilehe pakkuja esitab Veebilehe ja Võrgustiku “nagu on” põhimõttel. Kuigi veebilehekülje osutaja soovib alati pakkuda Veebilehel määratud võimalusi, ei saa veebilehe pakkuja anda Veebilehe kättesaadavuse või nõuetekohase toimimise tagamiseks mingeid garantiisid.

4.2 Läbipaistvuskohustus: Veebilehe Pakkuja tagab Kasutajale igal ajal läbipaistva teabe seoses (1) eesmärgiga, milleks taotletud andmeid kasutatakse. Veebilehe pakkuja peab seda tegema eraldi privaatsuspoliitikas, mis tuleb lugeda käesolevate Tingimuste osaks.

4.3 Kehtivad andmed: Võrgustiku kasutamisel peab Kasutaja alati esitama korrektseid ja täielikke andmeid. Kehtetute andmete esitamine võib põhjustada konto peatamise või eemaldamise.

4.4 Andmeedastus kolmandatele osapooltele veebilehe pakkuja poolt: veebilehe pakkuja ei anna ühelegi kolmandale osapoolele ühtegi Kasutajat puudutavat teavet, välja arvatud need, mis on konkreetselt mainitud privaatsuseeskirjades. Kasutaja loobub mis tahes vastutusest sellise kolmanda isiku poolt kasutajate isikuandmete ja / või vastutuse käsitlemisel juhul, kui selline kolmas osapool viibib kasutajate isikuandmete ebaseadusliku käsitsemise eest.

4.5 Andmeedastus kolmandatele osapooltele Koostööpartnerite poolt: Veebilehe Pakkuja ei anna ühegi kolmanda isiku kohta ühtegi Kasutaja andmeid, välja arvatud need, mis on Koostööpartnerite poolt Kasutajale selgesõnaliselt nimetatud. Veebilehe Pakkuja loobub igasugusest vastutusest sellise andmeedastuse eest.

4.6 Võrgustiku osutamine Veebilehe Pakkuja poolt: Veebilehe Pakkuja korraldab Võrgustiku osutamist Koostööpartnerile ainult e-posti teel. Selline teenus piirdub Võrgustiku ja / või Veebilehe kasutamisega.

4.7 Koostööpartnerite poolt korraldatav tegevus: Koostööpartner kinnitab Kasutajate poolt nõuetekohaselt tehtud päringuid

4.8 Õiguse määramine: Kasutaja / Koostööpartner ei või anda kolmandatele isikutele käesolevate Tingimuste alusel mingeid õigusi ega / või kohustusi. Veebilehe Pakkuja võib omal äranägemisel oma õigusi ja / või kohustusi üle anda teistele üksikisikutele või üksustele.

5. Seaduse järgimine

5.1 Õigusnormide järgimine: Koostööpartner garanteerib, et Võrgustiku kasutamisel järgib see kõiki kohaldatavaid seadusi ja eeskirju.

5.2 Ebaseaduslikud või diskrimineerivad tegevused: Kasutaja / koostööpartner ei tohi Võrgustikku kasutada ebaseaduslikeks või diskrimineerivateks toiminguteks.

5.3 Koostööpartneri vastutus: Koostööpartner vastutab alati selle eest, kas Võrgustik ja selle kasutamine on kasutuspiirkonnas seadusega kooskõlas. Täpsemalt, kui korraldaja asub Euroopa Liidus, töötab või kogub andmeid Euroopa Liidu kodanike kohta, siis Korraldaja kohustub selgesõnaliselt järgima Euroopa Liidu üldist andmekaitse määrust (EUGDPR).

5.4 Veebilehe Pakkuja kohustused: Veebilehe Pakkuja teeb mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et Koostööpartner saaks Võrgustikku kasutada vastavalt EUGDPR-le. Juhul, kui koostööpartner leiab, et võrgustik ei vasta EUGDPR-le, teavitab Koostööpartner viivitamatult veebilehe pakkujat.

5.5 EL-välised määrused: kui koostööpartneril kehtivad konkreetsed eeskirjad väljaspool Euroopa Liitu, loobub veebilehe pakkuja kõigist vastutusest ja / või vastutusest, kui võrgustik ei vasta sellisele määrusele.

6. Vastutus

6.1 Garantii: Veebilehe Pakkuja ei anna otseselt ega kaudselt mingeid garantiisid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kindlustatuse ja teatud otstarbeks sobivuse garantiid.

6.2 Vastutus: seadusega lubatud ulatuses ei saa veebilehekülje osutaja ja temaga Veebilehel seotud isikud, sõltumatud vabatahtlikud vastutada mis tahes otsese, kaudse, karistusliku, erilise või tagajärgi tekitatud kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, seisakuid , tarkvara või riistvara vigu või andmete kaotsiminekut.

6.3 Vääramatu jõud: veebilehe pakkujat ei saa pidada vastutavaks ühegi Võrgustiku mis tahes osa täitmisega seotud viivituste või rikke eest mis tahes põhjustel, mis ei kuulu tema kontrolli alla. See hõlmab muu hulgas Jumala tegusid, seaduste või määruste muutmist, embargode, sõda, terroriaktid, mässud, tulekahjud, maavärinad, tuumaõnnetused, üleujutused, streigid, elektrikatkestus, vulkaaniline tegevus, ebatavaliselt rasked ilmastikutingimused, häkkerite või kolmandate osapoolte Interneti-teenuse pakkujate tegusid.

6.4 Hüvitamine: Kasutaja / Koostööpartner nõustub hüvitama ja hoidma veebilehe pakkuja kahjude eest ja / või kolmandate isikute nõuete eest. Juhul, kui Kasutaja / Koostööpartner rikub neid Tingimusi, tekitab veebilehe pakkujale otseseid või kaudseid kulusid ja / või kahjustusi, hüvitab Kasutaja / Koostööpartner need kulud ja / või kahju kohe.

7. Rikkumisest teatamine

7.1 Kuritarvitamisest teatamine: kui Kasutaja / Koostööpartner arvab, et teine ​​Kasutaja / Koostööpartner rikub neid Tingimusi, peab Kasutaja / Koostööpartner viivitamatult teavitama Veebilehe Pakkujat aadressil [email protected].

7.2 Kuritarvitamise aruannete käsitlemine: Veebilehe osutaja hindab hoolikalt kõiki kuritarvitamisteateid ja jälgib selliseid aruandeid meetmetega, mida veebilehekülje osutaja peab vajalikuks. Veebilehe osutaja ei saa garanteerida, et iga kuritarvitamise aruannet täidetakse vastuse või vastusega konkreetse reageerimisaja jooksul.

8. Kohaldatav õigus

8.1 Kohaldatav õigus: Neid Tingimusi reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

8.2 Vaidlused: Veebilehe Pakkuja ja Kasutaja / Koostööpartneri eesmärk on lahendada kõik vaidlused heauskselt. Vaidluse korral teavitab Kasutaja / Koostööpartner kirjalikult väidetavatest puudustest Veebilehe Pakkuja poolt ja annab niisuguse puuduse kõrvaldamiseks 30 päeva Veebilehe Pakkujale.

8.3 Kohaldatav kohus: Kui vaidlus ei lahendata eespool nimetatud tähtaja jooksul heauskselt, hakkab Eesti Vabariigi kohus käsitlema kõiki käesolevaid tingimusi puudutavaid vaidlusi ja kõik pooled kuuluvad vastava kohtu pädevusse.

9. Täiendavad õigused Koostööpartneri poolt

9.1 Koostööpartneri lisatingimused: Koostööpartner võib kasutajatele kehtestada täiendavaid tingimusi. Selliseid tingimusi peetakse eraldi Kasutaja ja Koostööpartneri vahel ning neid peab täitma ainult Koostööpartner.

9.2 Vastuolu: kui need tingimused on vastuolus Koostööpartneri poolt kehtestatud lisatingimustega, kehtivad Veebilehe Pakkuja kasutustingimused.

10. Kasutades neid Kasutustingimusi

10.1 Kasutustingimuste muutmine: Veebilehe Pakkuja jätab endale õiguse mõnel ajahetkel mis tahes konkreetsetel põhjustel muuta käesolevaid kasutustingimusi. Käesolevate kasutustingimuste parandused või muudatused jõustuvad niipea, kui need on veebisaidil avaldatud.

10.2 Lõpetamine: kui Kasutaja / Koostööpartner ei nõustu veebilehe pakkuja muudetud Võrgustikutingimustega, võib Kasutaja / Koostööpartner lepingu lõpetada alates muudetud Tingimuste sissejuhatuse kuupäevast.

11. Mitmesugust

11.1 Õiguslik teade: Kõik õiguslikud teadaanded loetakse vastuvõetuks ainult siis, kui need saadetakse ja edastatakse saajale kirjalikult, käesolevates kasutustingimustes mainitud füüsiliselt aadressilt.

11.2 Eraldatavus: kui selgub, et osa käesolevatest kasutustingimustest ei ole täitmisele pööratav, siis see osa eemaldatakse või muudetakse vastavalt, ülejäänud kasutustingimused jäävad kehtima.

11.3 Erandid: Käesolevad tingimused kehtivad, kui pole teisiti otseselt kirjalikult kokku lepitud.

Viimane uuendus: 3. aprill 2018